Team 2019

Teamcaptain: Lucien Piket      
Lopers: Lucien Piket
Stefan Crienen
Regina Crienen
Jac Saris
Lei Stemkens
Monique Hofmans
Chris Steuns   
Peter Caris
 

 

 
Fietsers:
Marleen Vossen
 
Hay Lambert
Cor Vulders
Frank Wulms
   
Chauffeurs kleine bus: Leon Hofmans  Raoul Hutjens    
Extra chauffeur: Frank Wulms      
Kaartlezers: Elly Kurstjens  Carolien Luijsterburg    
Ondersteunende leden Gonny Laumans      
Fysiotherapeuten i.o.: Tessa Jerzykowski  Stan Ubachs    
Catering & overig:  Regien Saris  Miriam Piket    
Chauffeurs camper:  Frank Janssen  Bilo Bos